இந்த 5 தண்டனைகளுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு அறிவியலும் ஆரோக்கியமும் இருக்கா #N...