வாழ்நாளில் இந்த காணொளியை ஒரே ஒரு முறை பார்த்தாலே போதும் நோயே நம்மை நெருங...