உடல் கழிவுகளை சுலபமாய் வெளியேற்றும் சக்திவாய்ந்த முத்திரையும் மந்திரமும்...