இந்த சித்தர்கள் ஜீவ சமாதிக்கு ஒரு முறை சென்று வந்தால் உடலில் நோய்களே வரா...