நவரத்தினம் இத்தனை உடல் நோய்களை குணமாக்கும் அதிசயம் | Yogam | யோகம்