இந்த மந்திர முத்திரை நோயின் வீரியத்தை மாற்றியமைக்கும் | Yogam | யோகம்