இப்படித்தான் நாம் நினைத்ததை அப்படியே கொடுக்கும் பிரபஞ்ச சக்தி | Yogam | ...