15தே நாளில் குதிங்கால் வலிக்கும் வெரிகோஸ்க்கும் பக்கா மிளகு சிகிச்சையும்...