தினமும் இந்த சிறு மிளகை காதில் வைத்தாலே மூளை சார்ந்த எல்லா நோய்களையும் க...