செய்யும் தொழிலில் வெற்றி பெற போதி மாலையும் லாமா பெராவும் | Yogam | யோகம்