தினமும் காலை 3 முறை இப்படி மூச்சை விட்டாலே போதும் BP வாழ்நாளில் வரவே வரா...