உடலில் எப்பேர்ப்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் இந்த சாறு கரைத்து வெளியேற்றும் |...