எப்பேர்ப்பட்ட மூட்டு வலியும் இந்த ஒரு புள்ளியில் குணமாகும் | Yogam | யோகம்