இந்த எண்ணையை தினமும் தேய்த்து வந்தால் நோயே நெருங்காது | Yogam | யோகம்