இந்த 1 வார்த்தையை மூச்சு விடும் போதும் இழுக்கும் போதும் செய்தால் வேற லெவ...