ஒரே ஒரு தடவை வெறும் வயிற்றில் இதை குடித்தால் போதும் குடல் இறக்கம் வாழ்நா...