1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டிய இந்த முருகன் சிலையின் வியக்கத்தக்க தொழில் ...