18டே நாளில் கர்ப்பப்பை சார்ந்த அனைத்து கோளாறுகளும் உறுதியாக குணமாகும் இத...