7 சக்கரங்களை வைத்து நினைத்ததை நடத்தும் யுக்தியை கற்றுக்கொள்ளும் இலவச வகு...