ஒரே மண்டலத்தில் வெண்புள்ளிகளை அடியோடு குணமாக்கும் வெந்தாமரையும் சில மூலி...