காது சொல்றத உடல் உள் உறுப்புகள் கேக்கும் | Ear Cure inner body parts | O...Click the above video and See 
காது சொல்றத உடல் உள் உறுப்புகள் கேக்கும் | Ear Cure inner body parts | Organic Living https://youtu.be/OUjQJmYFXSU

Our Ear linked with all of our inner body parts, if we touch and stimulate other part will activate.
It is Connected to brain, kidney,Lungs, heart, hand,leg, stomach and all other parts. This acupuncture point is called Ear Reflexology and it is treated as a nice treatment in china, japan countries.Try this out in your home and make your life happy


Official Website   : https://goo.gl/cYOmYx

Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K

Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK

Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH

Youtube Channel : https://goo.gl/Gy4kna

For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox

For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNNநம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,

வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "Organic Living" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்