நினைப்பதையும் கேட்பதையும் கொடுக்கும் கண்ணாடி |Mirror gives whatever we a...

நினைப்பதையும் கேட்பதையும் கொடுக்கும் கண்ணாடி |

Mirror gives whatever we ask and think|Organic Living https://youtu.be/KRiFdaPrIzE