இந்த மாதிரி சக்திகள் உண்மையிலேயே நமக்குள் இருக்கிறது | அட்டமா சித்திகள் ...

We ourself having lot of super hero power which called in tamil as attama sakthigal