இதையெல்லாம் காலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடாமல் இருந்தா நோயே வராது | Dont Eat in Empty Stomach | Yogam

இதையெல்லாம் காலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடாமல் இருந்தா நோயே வராது | Dont Eat in Empty Stomach | Yogam https://youtu.be/cDJmge_8SgE