தங்க புஷ்பத்தின் சக்தியை இதிலும் எடுக்கலாம் | தீராத வியாதியும் தீரும் | ...

This Flower contains gold power and cure all kind of incurable diseases