இந்த ஆசனம் செய்தால் உடல் மனம் சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் சுலபமாய் தீர...

This Asana will give you the best solution for Mind and body problem