இது தெரிஞ்சா Daily செமையா சிரிப்பிங்க | Yogam | யோகம்

Among the people sadness and stress is dumped , here is the practice of laughing Yoga which helps people to make their life better  சிரிப்பு யோகாவின் சிறப்பு நன்மைகள்