இதை செய்தால் குடலிறக்கம் Hernia வரவே வராது | Yogam | யோகம்





This Video is about Hernia and What is Hernia with Why Hernia Formed and also the Remedies for Hernia குடல் இறக்கம்