சு(வாசி) யோகம் சிறந்த எளிய விளக்கம் | Yogam | யோகம்

This Video contains the details about what is vaasi yogam and how it is related to suvasam which means breath