இரும்பு காந்த சக்தி பெற இலவசமாய் கிடைக்கும் இலைகள் | Yogam | யோகம்

This Video explain the natural leaf that gives and develops magnetic power inside us