இதை கையில் வைத்து வேண்டினால் வேண்டியது கிடைக்கும் | Yogam | யோகம்