48 நாளில் குடல் புண் நீரிழிவு சரி செய்யும் மந்திர பானம் | Yogam | யோகம்