கண்ணாடியை கழற்றி கண் பார்வையை மிக விரைவில் குணமாக்கும் பாரம்பரிய வைத்திய...