விரைவில் பாத வெடிப்பு, காலில் ஆணி சரியாகும் / Dr. Rani / Yogam | யோகம்