நமது தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க ஸ்வாதிஷ்டானா சக்ராவின் பங்கு / Yogam | யோகம்