தனது எதிர்மறை எண்ணத்திலிருந்து வெளிவந்து Reiki Healer ஆனா உண்மை சம்பவம் ...