100 வித நோய்களை அதி விரைவில் குணமாக்கும் 2 அதிசய புள்ளிகளும் 2 மிளகும் /...