விதை சிகிச்சையில் இவ்வளவு இரகசியங்கள் இருக்கா/ யாரும் அறிந்திடாத பதிவு /...