தினமும் இந்த மந்திர புள்ளியை அழித்தினால் இத்தனை வழிகள் குணமாகும் / Yogam...