சூரிய கிரகணத்தில் இதை செய்தால் 200 மடங்கு நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும் / ...