9 மிளகு போதும் எப்பேர்ப்பட்ட கிருமியையும் அழித்து தொம்சமாக்கும் / Yogam ...