இந்த மந்திரத்தை சொன்னாலே போதும் நினைத்து பார்க்க முடியாத மாற்றங்கள் வாழ்...