இந்த தூம் தூம் மந்திரத்தின் தண்ணீரை வீட்டில் தெளித்தால் நல்ல ஆசீர்வாதத்...