தீராத கஷ்டங்களை தீர்க்க இந்த மந்திரத்தை சொன்னாலே போதும் / யோகம்