இந்த மாதிரி இந்த மந்திரத்தை தினமும் சொல்லிப்பாருங்க எந்த கிருமியோ நோயோ ந...