புதிர் 1 / இரண்டு மண் கடிகாரங்களை வைத்து 15 நிமிடத்தை கணக்கிடனும் ? எப்ப...