புதிர் 2 / போலியான தங்க கட்டியை 2 வாய்ப்புகளில் எடை தராசு வைத்து எப்படி ...