தினமும் இந்த 2 புள்ளிகளை அழுத்தினால் ஞாபக சக்தி சிறப்பாய் அதிகரிக்கும் /...