இதை தினமும் 5 முறை செய்தாலே போதும் கேட்ட கொழுப்பு கரைந்து உடல் எடை இயல்ப...