யார் வரைந்தது இந்த 900 அதிசய உருவங்களை / உலகமே ஆச்சரிய படும் மர்மம் / Na...